afklaringsforløb

Afklaringsforløbet henvender sig til borgere som har stået udenfor arbejdsmarkedet i længere tid pga. komplekse problemstillinger udover ledighed. Borgeren har i forvejen deltaget i forskellige arbejdsprøvninger og andre beskæftigelsesrettede indsatser og deres helbredsmæssige tilstand er vurderet stationær.

Målet med afklaringsforløbet er, at borgeren får afklaret arbejdsevnen, skånebehov og effektiv arbejdstid og, at sagsbehandleren får en veldokumenteret afklaringsrapport der kan anvendes direkte i det videre arbejde f.eks. til vurdering af fleksjob eller førtidspension.

CABAS har særlige gode kompetencer og forudsætninger for at etablere virksomhedspraktikker på vores egen arbejdsplads og gennem vores virksomhedsnetværk.

Forløbet består af en særlig tilrettelagt virksomhedspraktik kombineret med en håndholdt indsats, tæt opfølgning, individuelle motiverende samtaler mm. – alt sammen via en fast afklaringskonsulent som følger borgeren både før og under virksomhedspraktikken.

Der er mulighed for at tilkøbe et fastholdelsesforløb i en eventuel periode mellem afslutning på virksomhedspraktikken og forelæggelsen af borgerens sag for det rehabiliterende team.

Varighed:

Et forløb varer som udgangspunkt 13 uger, med mulighed for forlængelse af virksomhedspraktik samt evt. tilkøb af fastholdelsesforløb.

Visitation til forløb:

Ved henvisning medsendes relevante oplysninger vedr. borgerens sag som f.eks. de sidste indhentede lægelige oplysninger. Der kan også være tale om henvisninger helt uden målbeskrivelse og bilag. Dog vil en kort resume som minimum være at fortrække.

Visitation sker via mail til afklaringskonsulenter ved CABAS.

Aktiviteter og indhold:

• Visitationssamtale
• Samtaler med forberedelse på virksomhedspraktik og etablering heraf
• Individuelle motiverende samtaler
• Fokus på match og skånehensyn
• Opfølgning af virksomhedspraktik ved møde i virksomheden
• Dialog med sagsbehandler efter behov
• Afklaringsrapport til brug på det Rehabiliterende Team
• Mulighed for at indgå i netværksgrupper hos CABAS

Praktikperioden:

CABAS konsulenten etablerer en egnet virksomhedspraktik i 13 uger med de rette skånehensyn, udfylder og håndterer blanketter samt varetager opfølgningsarbejdet.

For at sikre en optimal opfølgning udarbejder konsulenten i samarbejde med borger og virksomhed en plan i forbindelse med praktikopstart. Planen indeholder formål, mål, arbejdsopgaver, ugeskema, skånehensyn mv. for virksomhedspraktikken.

Praktikopfølgningen består i, at konsulenten løbende holder kontakten med borgeren og tager på virksomhedsbesøg i virksomheden. I forbindelse med besøg taler konsulenten både med borgeren og virksomheden for at få et billede af borgerens aktiviteter, situation og progression.

Opfølgningen forholder sig eksempelvis til borgerens ressourcer, arbejdstid, faglige kompetencer, instruktionsforståelse, struktur og overblik, balance mellem arbejdsliv og hjemmeliv, arbejdsbelastninger og mødestabilitet afhængig af de mål, der er opsat for borgerens praktikperiode.

Afklaringsrapport:

Ved afslutning af afklaringsforløbet udarbejder CABAS konsulenten en afsluttende afklaringsrapport, som fremsendes til jobcenteret og borgeren. Rapporten indeholder følgende tema:

  • Arbejdsfunktioner (Hvilke ressourcer har borgeren demonstreret og udviklet)
  • Arbejdstid og progression (Hvordan har borgeren regeret på optrapning af arbejdstid og arbejdsopgaver)
  • Udfordringer og udvikling (Hvilke udfordringer og udvikling har været i forbindelse med udførslen af arbejdsopgaver)
  • Arbejdsperspektivering (Vurdering af borgernes arbejdsidentitet og motivation for tilbagevenden til arbejdsmarkedet).
  • Vurdering af effektiv arbejdstid